หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะวิทยาการจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ และศูนย์ราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะวิทยาการจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ และศูนย์ราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ ณ โรงโม่หิน ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาโจทย์วิจัยเพื่อการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่